ALGEMENE VOORWAARDEN

LivePartners
1 Boundary Row, London, SE1 8HP, United Kingdom
Fax: +44 20 7681 3715
Tel: +44 20 8816 8129

INLEIDING

Lees deze Algemene Voorwaarden en alle bijbehorende documentatie zorgvuldig door voordat u een aanvraag indient om Gelieerde (ofwel “affiliate”) te worden, aangezien hierin uw en onze verplichtingen met betrekking tot het Gelieerdenprogramma (ofwel “Affiliate program”) van LivePartners uiteen worden gezet.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien dan geen aanvraag in om Gelieerde te worden en deel te nemen aan het Gelieerdenprogramma.

Door een aanvraag in te dienen om Gelieerde te worden, gaat u hierbij akkoord met deze Algemene Voorwaarden en bent u er wettelijk aan gebonden.

Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

Let op: deze marketingmogelijkheid is alleen voor commercieel gebruik.

ALGEMEEN

Dit document, uw overeenkomst met ons en alle andere richtlijnen of aanvullende voorwaarden die wij u verstrekken via e-mail of op onze website https://www.livepartners.com/en-nl/ en eventuele wijzigingen daarvan van tijd tot tijd vormen de volledige Voorwaarden voor het gebruik van de diensten geleverd door LivePartners (de 'Overeenkomst'). Door u aan te melden voor het Gelieerdenprogramma van LivePartners verklaart u dat u de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierboven gedefinieerd heeft gelezen en dat u ermee akkoord gaat.

1. DEFINITIES

1.1 De “Sites” zijn de webpagina's die LivePartners promoot.

1.2 Met “Partijen” worden LivePartners en zijn gelieerden bedoeld.

1.3 “Storting” verwijst naar geld dat door spelers wordt gestort op de sites die door LivePartners worden gepromoot.

1.4 Met “Collectie” wordt bedoeld het geld dat door spelers op de door LivePartners gepromote sites wordt opgenomen, naast elke storting die door LivePartners wordt overgemaakt.

1.5 “CPA” is een bonus die u ontvangt wanneer een speler zich via uw site registreert en een eerste storting doet op een van onze sites.

1.6 “Banner en link” verwijst naar alle grafische elementen die wij u ter beschikking stellen om uw bezoekers door te verwijzen naar onze sites.

1.7 “Speler” verwijst naar een persoon die een van onze sites bezoekt via de uwe en die een account heeft geopend op deze site.

1.8 “Zelf-uitgesloten speler” verwijst naar een persoon die verzoekt om toegang tot een kansspelsite te worden geweigerd en wordt gemarkeerd als zelf-uitgesloten in de lijst van spelers die aan uw account gekoppeld is en toegankelijk is via ons platform.

1.9 Met “Commissieprogramma” wordt het model bedoeld dat de gelieerde als zijn betalingswijze heeft gekozen. De gelieerde kan kiezen voor een basis van vaste of variabele verdiensten.

1.10 “Fraude” betekent een onwettige handeling of een poging tot het plegen van een onwettige handeling binnen het relevante rechtsgebied. Fraude omvat samenspanning, misbruik van bonussen of andere promoties, overtreding van wetten met betrekking tot het witwassen van geld, spammen, misleidende of ongeoorloofde advertenties, gebruik van gestolen creditcards en ongeoorloofd gebruik van intellectuele-eigendomsrechten.

1.11 Met “spam” worden e-mails en berichten bedoeld die aan de volgende criteria voldoen: ongevraagde e-mails die naar veel ontvangers worden gestuurd, e-mails met valse verklaringen, waarbij het oorspronkelijke elektronische of IP-adres niet kan worden achterhaald, die geen optie bevatten voor de ontvanger om zich af te melden, die verschillende stukken software groeperen, die leiden tot het downloaden of installeren van software of een soortgelijke actie zonder toestemming van de ontvanger.

2. VERTROUWDE SITE

2.1 LivePartners is een gelieerdenprogramma gespecialiseerd in online spelen, met name casinospellen en sportweddenschappen. LivePartners biedt u een betrouwbare site. De kwaliteit van onze diensten is gebaseerd op professionele en gewetensvolle teams.

2.2 De toegang tot online spelsites, en dus ook tot ons gelieerdenprogramma gespecialiseerd in online kansspelen, is strikt verboden voor personen onder de 18 jaar.

2.3 Als partner van online sites voor kansspelen en sportweddenschappen moedigen wij verantwoord spelen aan.

2.4 Om een vertrouwensrelatie met onze klanten op te bouwen, garanderen wij ook de veiligheid van onze site en van uw gegevens wanneer u zich registreert bij LivePartners.

3. WACHTWOORDBEVEILIGING

3.1 Kies een wachtwoord dat uniek is voor u. Het gekozen wachtwoord moet een combinatie van alfanumerieke en speciale tekens bevatten. De gebruiker moet dit wachtwoord geheim houden. LivePartners is niet aansprakelijk in geval van frauduleus gebruik van wachtwoorden van gebruikers.

3.2 Indien u uw wachtwoord verliest, is het mogelijk dit te wijzigen. U kunt ook contact met ons opnemen om uw verloren wachtwoord te ontvangen, met vermelding van de aard van uw verzoek. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk uw wachtwoord toesturen.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN

4.1 LivePartners gaat ermee akkoord u te compenseren voor elke speler die u naar onze sites hebt verwezen en die een account in de echte modus heeft geopend, op voorwaarde dat u, als voorwaarde voor LivePartners om u te compenseren, eerst alle zorgvuldigheidsvragen van LivePartners naar volle tevredenheid van LivePartners beantwoordt, inclusief het verstrekken aan LivePartners van bewijs van uw identiteit naar tevredenheid van LivePartners.

4.2 De CPA wordt niet betaald voor zelf-uitgesloten spelers.

4.3 LivePartners behoudt zich het recht voor om de CPA of een commissie niet uit te betalen als we misbruik constateren, waaronder in het geval dat u bonussen of betalingen belooft aan spelers die zich op onze sites registreren.

4.4 LivePartners is niet aansprakelijk voor verlies, aantasting of beschadiging van bestanden, noch voor de overdracht van virussen die de computerapparatuur van de gebruiker zouden kunnen infecteren.

5. “COOKIES”

5.1 Cookies kunnen worden gebruikt als een middel om informatie te verzamelen van een webserver voor de bovengenoemde doeleinden na het gebruik van de website door een klant. Als u zich bij ons registreert, of als u de website blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

5.2 Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren. Sommige van de door ons gebruikte cookies zijn essentieel voor de werking van de website.

5.3 Als u reeds op uw computer opgeslagen cookies wilt verwijderen, of de cookies die navigatiepatronen op de website bijhouden wilt stoppen, kunt u dat doen door uw bestaande cookies te verwijderen en/of de privacyinstellingen van uw browser aan te passen om cookies te blokkeren (dit proces varieert naargelang de browser die u gebruikt). Als u meer informatie wenst over hoe u dat kunt doen, kunt u terecht op www.allaboutcookies.org. Houd er rekening mee dat het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van onze toekomstige cookies betekent dat u mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde delen of functies van de website.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

“Creatieve werken” worden door het auteursrecht beschermd omdat zij origineel zijn. Om die reden is een website, aangezien deze origineel is, een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd. Elke reproductie van een creatief werk is illegaal en kan worden gevolgd door disciplinaire maatregelen.

De informatie op deze site is beschermd door het internationale auteursrecht. Copyright © 2010-2022 LivePartners.

7. IMMATERIEEL EIGENDOM

Alle visuele elementen van https://www.livepartners.com/en-nl/, al dan niet gedeponeerd als handelsmerk en al dan niet vergezeld van de kapitalen TM of ® of ©, voor de opmaak en de inhoud van alle artikelen, persoverzichten en meer in het algemeen alle informatie op de site, blijven het exclusieve eigendom van LivePartners of van derden met wie LivePartners een overeenkomst heeft gesloten die de verspreiding ervan toelaat. De gebruiker heeft niet het recht om deze te reproduceren, te verspreiden of meer in het algemeen het recht om ze te exploiteren op welke manier dan ook, buiten enige specifieke voorafgaande toestemming van LivePartners.

8. HYPERTEXTLINKS

De site www.livepartners.com/en-nl/ kan vanaf zijn site links aanbieden naar andere sites, meestal die van zijn partners (oppervlakkige links, diepe links). De sites die hyperlinks sturen zijn, tenzij anders aangegeven, onafhankelijk van de site https://www.livepartners.com/en-nl/. Deze links houden geen aanbeveling in, noch een partnerschap tussen LivePartners en deze sites. LivePartners is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud, de producten, de reclame of de elementen of diensten die op deze sites worden voorgesteld. Voor elke hyperlink, van welke aard ook, die toegang geeft tot de site www.LivePartners.com/en-nl/e of tot een van de pagina's of gegevens ervan, is de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van www.liverpartners.com/en-nl/.

9. MINDERJARIGEN EN JONGVOLWASSENEN, LEEFTIJDSGRENZEN EN DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

9.1 U erkent dat Nederland strikte beperkingen heeft opgelegd als het gaat om kwetsbare groepen, zoals spelers tussen de 18 en 24 jaar.

9.2. U zult anderen niet toestaan, helpen of aanmoedigen om het Gelieerdenprogramma van LivePartners of enige andere site te marketen en te promoten, direct of indirect, aan personen jonger dan 24 jaar, aan minderjarigen, aan personen die zichzelf hebben uitgesloten of aan personen die onverantwoordelijk gokgedrag vertonen.

9.3. Wij behouden ons het recht voor om een actuele analyse van de demografische gegevens van de bezoekers van uw website op te vragen, waaronder, maar niet beperkt tot, de leeftijdsgroep en de geografische locatie. In het geval dat een onevenredig percentage van de bezoekers minderjarigen zijn of spelers onder de leeftijd van 24 jaar, kan LivePartners deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

9.4. Wij kunnen deze overeenkomst beëindigen indien een onevenredig aantal spelers tussen 18 en 24 jaar via u een account aanmaken op onze Nederlandse site.

9.6. Wij beschouwen een onevenredig aantal als elk percentage boven 5% van het totale verkeer. De gelieerde moet redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat ten minste 95% van de doelgroep 24 jaar of ouder is. Wij behouden ons het recht voor dit aantal te allen tijde te wijzigen, indien de Kansspelautoriteit daarom verzoekt of indien wij dat nodig achten.

9.7 Wij behouden ons het recht voor om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen indien niet voldaan wordt aan deze clausule.

10. UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

10.1 Als gelieerde dient u op uw site een link naar onze partners te plaatsen. Deze link kan de vorm hebben van een banner of link.

10.2 Deze overeenkomst geeft u geen exclusiviteit, wij kunnen dus dezelfde diensten aanbieden aan verschillende gelieerden. Klachten met betrekking tot de betaling kunnen alleen betrekking hebben op de stroom die u genereert en niet op de stroom die door een derde wordt gegenereerd.

10.3 U mag de door LivePartners ter beschikking gestelde marketinginstrumenten niet wijzigen, tenzij LivePartners daarvoor vooraf toestemming heeft verleend. Alleen aan u ter beschikking gestelde banners mogen worden gebruikt.

10.4 U mag enkel, direct of indirect, een spelersaccount openen op de sites voor testdoeleinden (“Testspeleraccounts”). Het is u niet toegestaan om stortingen in echt geld te doen via een van uw gelieerdentrackers op dergelijke Testspelersaccounts. U hebt geen recht, direct of indirect, om geld te verdienen, inclusief enige commissie, met betrekking tot activiteiten op de Testspeleraccounts. Indien u teststortingen wenst te maken om het systeem te evalueren, dient u contact op te nemen met uw accountmanager.

10.5 U verdient geen commissie op uw eigen spelersaccount, noch op het spelersaccount van een direct of indirect verwante persoon. Noch u, noch een verbonden partij namens u heeft recht op een aandeel in de netto-inkomsten of enige andere vergoeding van LivePartners met betrekking tot deze personen.

10.6 In het geval van frauduleus verkeer van uw website, of enige andere directe of indirecte daad of vermoede daad van fraude, inclusief zoals uiteengezet in artikel 10.4 en 10.5 hierboven, behouden wij ons het recht voor om: (i) uw betalingen in te houden; (ii) uw spelersaccount en/of uw gelieerdenaccount te sluiten; en/of (iii) deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen na kennisgeving aan u, zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten en rechtsmiddelen onder deze overeenkomst en onder de toepasselijke wetgeving.

10.7 U hebt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de door LivePartners uitgeleende merken uitsluitend te gebruiken door onze banners op uw site te gebruiken. Deze licentie kan niet worden overgedragen.

10.8 Uw account wordt gesloten als u onze banner langer dan twee maanden (60 werkdagen) niet op uw website toont.

10.9 U moet een verificatieproces doorlopen voordat u een geldig LivePartners-account krijgt en met onze partners kunt werken.

10.10 U zult geen stappen ondernemen om een LivePartners-account te openen, waaronder door het indienen van een aanvraagformulier, namens een derde partij en u mag een LivePartners-account niet overdragen, toewijzen, verkopen of anderszins van de hand doen aan derden.

10.11 Alle banners en links moeten gericht zijn op personen die op grond van hun leeftijd rechtmatig mogen deelnemen. Het is verboden om banners of links te plaatsen voor personen onder de 18 jaar.

10.12 U erkent dat sommige van onze partners een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit (exploitanten) en gebonden zijn aan de regels en voorschriften die door de ministeries en de Kansspelautoriteit worden uitgevaardigd:

- voorkomen dat gokken een bron van criminaliteit en/of wanordelijkheden wordt, met criminaliteit of wanordelijkheden in verband wordt gebracht en/of wordt gebruikt om criminaliteit te ondersteunen;

- minderjarigen, personen onder de 24 jaar en andere kwetsbare personen beschermen tegen schade of uitbuiting door gokken.

U gaat ermee akkoord en zorgt ervoor dat wanneer u zich richt op Nederlandse spelers uw activiteiten zullen voldoen aan de bovenstaande regelgeving en principes.

Wij zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien ons bekend wordt dat u zich niet aan deze clausule houdt.

10.13 U zult voldoende zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van uw diensten om te voldoen aan alle relevante wetten en branchepraktijken die van toepassing zijn op online marketing, online reclame en de marketing van online kansspelsites, waaronder, maar niet beperkt tot:

- de Nederlandse Wet op de kansspelen;

- Besluit kansspelen op afstand

- Regeling kansspelen op afstand

- Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

- Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

- Beleidsregels verantwoord spelen

- Wet ter voorkoming van witwassing en financiering terrorisme

- Reclamecode

Niet-naleving van enig relevant onderdeel van de wetgeving van uw kant zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst.

10.14 U zult zich houden aan alle instructies, adviezen, aanbevelingen of verzoeken van ons, die op een bepaald moment door ons kunnen worden gegeven.

10.15 U zult ervoor zorgen dat alle banners, marketing, reclame en promoties een verwijzing naar de slogan bevatten:

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ / Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Wij zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien ons bekend wordt dat u zich niet aan deze clausule houdt.

10.16 U zult in geen geval communicatie versturen naar zelf-uitgesloten spelers of spelers die geregistreerd zijn in cruks. Een lijst van zelf-uitgesloten spelers is beschikbaar zodra u toegang krijgt tot uw account en het is uw verantwoordelijkheid om een dergelijke lijst te controleren voorafgaand aan elke marketingcampagne. Wij zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien ons bekend wordt dat u zich niet aan deze clausule houdt.

10.17 U mag in geen geval communicatie versturen naar personen die als kwetsbaar worden beschouwd. Kwetsbare groepen zijn personen:

Die riskant speelgedrag vertonen

Die een cognitieve beperking hebben

Die economisch benadeeld kunnen zijn

Die een eerder probleem met gokken hebben aangegeven

Die gokverslaving hebben bevestigd

10.18 U zult in geen geval berichten sturen naar minderjarigen of personen die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt.

10.19 U zult ervoor zorgen

  • - dat bezoekers en/of personen de kans krijgen om aan te geven dat zij niet willen dat er contact wordt opgenomen door de gelieerde, of dat zij geen reclame of (gelieerde) marketing willen ontvangen die beschouwd wordt redelijkerwijs geassocieerd te zijn met de gelieerde of het merk.
  • - dat de best beschikbare maatregelen genomen worden om te voorkomen dat reclame of (gelieerde) marketing minderjarigen, personen met problematisch gokgedrag, personen die door de exploitant zijn uitgesloten en personen van 18 tot en met 23 jaar bereikt.
  • - dat aangetoond wordt, met gebruik van de best beschikbare technieken, dat ten minste 95% van de personen of bezoekers waarop de advertentie of marketing is gericht 24 jaar of ouder zijn.

Het niet naleven van het bovenstaande kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van het contract.

10.20 Wij behouden ons het recht voor om communicatie naar spelers, categorieën van spelers of categorieën van kwetsbare groepen verder te beperken indien de Nederlandse wetgeving ons hiertoe verplicht.

10.21 U zult redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat enige inhoud of advertentie wordt weergegeven op:

  • - Websites naast inhoud voor volwassenen of op kanalen gerelateerd aan inhoud voor volwassenen
  • - Pagina's van exploitanten zonder vergunning
  • - Pagina's die operators zonder licentie vermelden of die samenwerken met operators zonder licentie, of op andere pagina's die wij ongeschikt achten of die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

10.22 U erkent dat exploitanten moeten voldoen aan informatieplichten en andere verplichtingen die zijn opgesteld door relevante autoriteiten (waaronder, maar niet beperkt tot, de Kansspelautoriteit, Reclamecode Online Kansspelen, Belastingdienst). In deze gevallen gaat u ermee akkoord om bij het eerste verzoek mee te werken en ons de gevraagde informatie te verstrekken of dergelijke informatie voor ons te verkrijgen en/of ons bij te staan voor zover dit vereist is om dergelijke informatie te achterhalen.

10.23 Wij behouden ons het recht voor om alle informatie op te vragen aan de hand waarvan wij kunnen bepalen of en in welke mate u de verplichtingen onder deze overeenkomst nakomt of bent nagekomen. U dient zodanig te presteren dat wij (achteraf) kunnen controleren en verifiëren op welke kanalen en doelgroepen onze advertenties zijn gericht.

10.24 U dient een mogelijkheid tot “afmelden” op te nemen in elke elektronische communicatie die u stuurt. De afmeldmogelijkheid dient uitsluitend voor de door de gelieerde geleverde dienst te gelden en niet te verwijzen naar onze site of een site van een adverteerder. Deze afmeldmogelijkheid dient te allen tijde functioneel en operationeel te zijn. Aan afgemelde spelers zal in geen geval marketingmateriaal worden gestuurd. Wij zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien ons bekend wordt dat u zich niet aan deze clausule houdt.

10.25 U verbindt zich ertoe alle toepasselijke richtlijnen, wetten en regelingen na te leven die van toepassing zijn op het gebruik van cookies en/of het gebruik, de verwerking, de opslag en de overdracht van persoonsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, de Algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG), EU-privacy en de Richtlijn elektronische communicatie, of enige uitvoeringswetgeving of gerelateerde wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

10.26 Eindgebruikers moeten worden geïnformeerd, via een geschikt privacybeleid of andere geschikte middelen, dat trackingtechnologie op hun harde schijf zal worden geïnstalleerd wanneer zij op de links klikken. U dient dergelijke gebruikers een eenvoudig te gebruiken mogelijkheid te bieden om de installatie van dergelijke trackingtechnologie te weigeren.

10.27 U zult de sites marketen en verkeer naar de sites verwijzen en u bent als enige aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van dergelijke marketingactiviteiten, die professioneel, juist en rechtmatig moeten zijn en in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving (met inbegrip van alle wet- en regelgeving met betrekking tot de inhoud en de aard van reclame of marketing met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG); Wet politiegegevens; Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; Kieswet (voor zover het gaat om verwerking van persoonsgegevens voor verkiezingen in het Europese deel van Nederland); Wet basisregistratie personen).

10.28 Materialen geplaatst op uw site mogen niet lasterlijk of anderszins illegaal zijn, dit is uw verantwoordelijkheid. Verder zult u LivePartners en de Sites volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims, schade en kosten (waaronder, zonder beperking, juridische kosten) die direct of indirect voortvloeien uit de ontwikkeling, exploitatie, onderhoud en inhoud van uw site en voor enig verlies of schade geleden door LivePartners en de sites of een van haar groepsmaatschappijen voor schending van de voorwaarden van deze overeenkomst.

10.29 Inactiviteit Indien er gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden geen geverifieerde doorverwezen spelers worden geproduceerd door het gelieerdenaccount, wordt de overeenkomst beëindigd overeenkomstig artikel 13.1 en 13.2. In geval van beëindiging van deze overeenkomst wordt de verwijzingscommissie niet langer opgebouwd vanaf het moment waarop de overeenkomst wordt beëindigd.

10.30 Door de Voorwaarden te accepteren en/of door u te registreren bij Live Partners, stemt u er hierbij mee in dat wij ons het recht voorbehouden om alle identificatie- en andere verificatiecontroles uit te voeren die we mogelijk nodig hebben en/of vereist zijn door toepasselijke wet- en regelgeving en/of door de relevante regelgevende instanties voor het gebruik van de website en onze producten in het algemeen. U stemt er tevens mee in dat dergelijke controles door derden kunnen worden uitgevoerd. U stemt ermee in om alle informatie te verstrekken die we nodig hebben in verband met dergelijke verificatiecontroles. We hebben het recht om uw account op te schorten of te beperken op om het even welke manier die we naar eigen goeddunken passend achten, totdat de relevante controles naar onze tevredenheid zijn volbracht.

11. COMMISSIE

11.1 Bij LivePartners zijn er verschillende commissiemodellen beschikbaar, zoals inkomstenaandeel, CPA, vaste vergoeding of hybride modellen. Neem na registratie contact op met uw gelieerdenmanager om de details te bespreken. De standaard vergoeding is als volgt:

11.2 Inkomstenaandeel:

In het geval dat een gelieerde er niet in slaagt om nieuwe klanten te verwijzen gedurende een aaneengesloten periode van 3 (drie) maanden, behoudt LivePartners zich het recht voor om het bedrag van de inkomstenaandeelcommissie te verlagen naar het standaard commissieplan.

https://www.casino777.nl/

Inkomstenaandeel

Niveau

Inkomstenaandeel

1-5 eerste storters per maand (FTD’s)

10%

6-10 eerste storters per maand (FTD’s)

15%

11-20 eerste storters per maand (FTD’s)

25%

21-50 eerste storters per maand (FTD’s)

30%

Meer dan 50 eerste storters per maand (FTD’s)

35%

https://www.casino777.nl/

CPA

Niveau

CPA*

Minimale eerste storting

Inzetvereisten

1 - 10 spelers per maand

50 EUR

20 EUR

50 EUR

11 - 20 spelers per maand

70 EUR

20 EUR

50 EUR

21 en meer

100 EUR

20 EUR

50 EUR

Het verschuldigde inkomstenaandeel wordt als volgt berekend:

((Y - B + P - C - T - D)*R)

 Y = (inzetten - winsten)

B = alle bonuskosten voor de toepasselijke maand

P = (pokercommissie + toernooivergoedingen)

C = terugboekingen

T = eventuele belastingen of heffingen

D = andere aftrekposten:

    (i) alle vergoedingen aan derden (waaronder vergoedingen voor softwarelicenties, vergoedingen voor de verwerking van betalingen, vergoedingen voor eindgebruikersverificatie en -validering, royalty's voor software en vergoedingen voor spelinhoud);

    (ii) eventuele marketingkosten;

    (iii) eventuele administratiekosten;

    (iv) alle andere transactiekosten, (met inbegrip van bankkosten en teruggevorderde terugboekingen) voor de toepasselijke maand;

    (v) alle btw of soortgelijke verplichte betalingen die worden opgelegd door een autoriteit die rechtsbevoegdheid heeft over de vennootschap.

R = inkomstenaandeelpercentage voor de toepasselijke maand.

12. BETALINGSVOORWAARDEN

12.1 Een factuur voor het bedrag van uw commissie moet voor de 15e van elke maand door ons zijn ontvangen, zodat de betaling aan het eind van dezelfde maand kan worden verzonden. Facturen die na de 15e worden verzonden, worden niet gegarandeerd in dezelfde maand betaald. Geaccepteerde betaalmethodes zijn: Geaccepteerde betaalwijzen zijn: bankoverschrijving, Moneybookers/Skrill, PayPal, NETELLER, WebMoney , ecoPayz, iWallet, of Entropay

12.2 Als uw inkomsten lager zijn dan het minimumbedrag dat nodig is om een betaling te doen, worden uw inkomsten uitgesteld tot de volgende maand en totdat de minimumdrempel is bereikt.

12.3 Het minimumbedrag voor betaling via bankoverschrijving is € 250,00.

12.4 Het minimumbedrag voor betaling via Moneybookers/Skrill, PayPal, NETELLER, WebMoney , ecoPayz, iWallet, of Entropay is € 50,00.

12.5 In geval van een onjuiste berekening van het inkomstenaandeel behoudt LivePartners zich het recht voor om elke fout op elk moment te corrigeren en om het teveel betaalde door LivePartners terug te vorderen door toekomstige betalingen die LivePartners aan u verschuldigd is te verminderen.

13. VOORWAARDEN VOOR BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

13.1 Deze overeenkomst gaat in wanneer u uw link aanmaakt op onze site en eindigt wanneer een van beide partijen daartoe besluit. De beëindiging moet uitsluitend schriftelijk worden meegedeeld en gaat onmiddellijk in.

13.2 Na beëindiging van de overeenkomst moet u onze banners van uw site verwijderen en al uw links deactiveren. Uw rechten voor licenties vervallen op dezelfde manier.

13.3 Elke geval van niet-naleving van het contract, met name van clausule 9 en clausule 10, is reden voor onmiddellijke beëindiging van het contract.

14. COMPENSATIE

U zult LivePartners, haar bestuurders, managers, werknemers en vertegenwoordigers verdedigen tegen, vrijwaren van en schadeloos stellen voor elke aansprakelijkheid, verlies, schade en onkosten, waaronder redelijke juridische kosten, die het gevolg zijn van of verband houden met:

(A) Elke inbreuk door u op enige garantie, voorstelling of bepaling in deze overeenkomst.

(B) Uw verplichtingen en plichten in verband met deze overeenkomst.

(C) Uw nalatigheid en alle schade veroorzaakt door inbreuk, nalatigheid of ongeoorloofd gebruik van onze banners en onze gelieerde links.

15. FRAUDE

In het geval van een frauduleuze transactie of vermoedelijk frauduleuze transactie zoals uiteengezet in artikel 10.4 en 10.5 gedaan door een van uw diensten of spelers, behoudt LivePartners zich het recht voor om uw commissie op te schorten en de transactie te annuleren. De verliezen die bij deze frauduleuze handeling worden geleden, komen voor rekening van de gelieerde.

16. RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN

16.1 Wij zijn onafhankelijke partijen. Wij zijn niet gebonden door een partnerschap, joint venture, dochteronderneming, franchise, verkoopvertegenwoordiging of groep met gemeenschappelijke belangen.

16.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, specifiek verband houdende met uw deelname aan ons Gelieerdenprogramma. Iedere tekortkoming van een derde die is ingeschakeld voor de uitvoering van (onderdelen van) de overeenkomst, waarbij deze derde zich aan de overeenkomst houdt, wordt beschouwd als een tekortkoming van u. Onze verantwoordelijkheid eindigt met de betaling aan u op grond van deze overeenkomst. Alleen aan onderdelen van deze overeenkomst kunnen rechten worden ontleend. De schade en vorderingen zijn beperkt tot marketinginkomsten en directe schade. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele fouten of onderbrekingen in de werking van onze sites en de gevolgen in verband daarmee.

16.3 U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden ervan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud op elk moment te wijzigen.

17. VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST

17.1 De toegang tot deze site kan vanuit verschillende plaatsen en landen in de wereld plaatsvinden. Dit betekent niet dat LivePartners ermee heeft ingestemd haar diensten of een deel van haar diensten te verlenen in de plaats of in het land waar u zich bevindt.

17.2 Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en LivePartners betreffende het gebruik van deze site en de inhoud ervan. Indien zich een situatie voordoet waarin LivePartners geconfronteerd wordt met een onmogelijke situatie waarin zij een van de clausules van deze overeenkomst niet kan naleven, zal dat in geen geval beschouwd worden als een annulering van de clausule in kwestie en zal het LivePartners niet beletten om op elk moment daarna te eisen dat diezelfde clausule in werking wordt gesteld. Wanneer een clausule ongeldig of ontoepasselijk lijkt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en de uitvoering van de overige clausules van deze overeenkomst. Alle ongeldige of ontoepasselijke clausules zullen worden vervangen door clausules die in overeenstemming zijn met de wet en die zo dicht mogelijk bij de ongeldige en ontoepasselijke voorwaarden liggen. Alle procedures moeten binnen één (1) jaar na indiening van een klacht worden ingeleid, anders worden zij geacht te zijn gestaakt.

17.3 Deze algemene voorwaarden dienen zodanig te worden geïnterpreteerd dat het geldende Nederlandse recht van toepassing is en wordt gerespecteerd, zonder verwijzing naar de conflictenregeling of de rechtskeuzebepaling.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN ALGEMEEN

18.1 De geldigheid, de constructie en de uitvoering van deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales.

18.2. Indien een partij niet in staat is een clausule van deze overeenkomst na te leven, mag deze de rest van de genoemde clausules niet negeren. Geen van onze werknemers kan de bepalingen van deze overeenkomst wijzigen of annuleren.

18.3. In geval van inbreuk of dreigende inbreuk op enige clausule in deze overeenkomst, kunnen de rechten en verplichtingen van de desbetreffende partijen worden toegepast. Niets in deze overeenkomst kan onze wettelijke voorrechten beperken of aantasten, of anderszins, voor inbreuk of een bekend risico van breuk op van deze overeenkomst, is het de bedoeling van deze clausule om het feit te benoemen dat onze rechten en verplichtingen eerlijk moeten worden toegepast, binnen de wet of anderszins.

18.4. Indien bepaalde bepalingen ontoepasbaar of onwettig worden, zouden dergelijke clausules alleen in dit specifieke geval ontoepasbaar zijn. In geen geval zal de ongeldigheid van een clausule de overige clausules van deze overeenkomst opheffen. Indien van bepaalde clausules zou worden afgezien, dient dit uitsluitend schriftelijk te worden gespecificeerd, opdat het geldig kan worden verklaard.

18.5 In geen geval kunt u deze overeenkomst overdragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van LivePartners.

18.6. Elke clausule van het contract wordt geacht van kracht en geldig te zijn onder het toepasselijke recht. Indien echter een van deze clausules als nietig of onwettig wordt beschouwd, of indien een andere clausule niet van toepassing is, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules van dit contract of deze opheffen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 23/05/23

 

 

Contact Us

LIVEPARTNERS

1 Boundary Row
London, SE1 8HP
United Kingdom

Facturatie en betalingen:

[email protected]

[email protected]