ALGEMENE VOORWAARDEN

LivePartners
483 Green Lanes London N13 4BS
Fax: +44 20 7681 3715
Tel: +44 20 8816 8129


INTRODUCTIE
Lees deze Algemene Voorwaarden en alle bijbehorende documentatie alstublieft zorgvuldig door voordat u een aanvraag indient om Affiliate te worden, aangezien hierin uw en onze verplichtingen met betrekking tot het LivePartners Affiliate Programma zijn vastgelegd.

Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, dient u geen aanvraag in te dienen om een Affiliate te worden en deel te nemen aan het Affiliate Programma.

Door een aanvraag in te dienen om Affiliate te worden, aanvaardt u deze Voorwaarden en bent u er wettelijk aan gebonden.

Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken om ze later te kunnen raadplegen.

Wij wijzen u erop dat deze marketingmogelijkheid alleen voor commercieel gebruik is.

ALGEMEEN
Dit document, uw contract met ons en alle andere richtlijnen of aanvullende voorwaarden die wij u per e-mail of op onze website https://www.livepartners.com/nl-nl/ ter beschikking stellen, en alle wijzigingen daarvan van tijd tot tijd, vormen de volledige gebruiksvoorwaarden van de door LivePartners verleende diensten (de 'Overeenkomst'). Door u in te schrijven voor het LivePartners Affiliate Programma, verklaart u dat u de volledige Algemene Voorwaarden, zoals hierboven gedefinieerd, gelezen hebt en dat u ermee akkoord gaat.

1. DEFINITIES
1.1 'Sites' bepalen de webpagina's die LivePartners promoot.
1.2 'Partijen' verwijst naar LivePartners en zijn filialen.
1.3 'Storting' verwijst naar geld dat door spelers gestort wordt op de sites die door LivePartners gepromoot worden.
1.4 'Verzameling' verwijst naar het geld dat door de spelers op de door LivePartners gepromote sites wordt opgenomen, naast elke storting die door LivePartners wordt overgemaakt.
1.5 'CPA' is een bonus die u ontvangt wanneer een speler zich via uw site registreert en een eerste storting doet op een van onze sites.
1.6 'Banner en link' verwijst naar alle grafische elementen die wij u ter beschikking stellen om uw bezoekers naar onze sites te leiden.
1.7 'Speler' verwijst naar een persoon die via uw site op een van onze sites komt, en die een rekening op deze site heeft geopend.
1.8 'Zelf-uitgesloten speler' verwijst naar een persoon die verzoekt om diens toegang tot een goksite te weigeren en die als zelf-uitgesloten gemarkeerd wordt in de lijst van spelers die aan uw rekening gekoppeld is en toegankelijk is via ons platform.
1.9 'Commissieprogramma' verwijst naar het model dat de affiliate als diens betalingswijze gekozen heeft. De affiliate kan kiezen voor een basis van vaste of variabele verdiensten.
1.10 'Fraude' betekent een onwettige handeling of een poging tot het plegen van een onwettige handeling binnen het relevante rechtsgebied. Fraude omvat collusie, misbruik van bonussen of andere promoties, overtreding van wetten betreffende het witwassen van geld, spamming, of misleidende of ongeoorloofde reclame, gebruik van gestolen creditcards en het ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendomsrechten.
1.11 'Spam' verwijst naar e-mails en berichten die aan de volgende criteria voldoen: ongevraagde e-mails die naar veel ontvangers worden gestuurd, e-mails die valse beweringen bevatten, waarbij het oorspronkelijke IP- of elektronische adres niet kan worden achterhaald, die geen optie bevatten om zich uit te schrijven, die verschillende delen software groeperen, die leiden tot het downloaden of installeren van software of een soortgelijke actie zonder de toestemming van de ontvanger.

2. BETROUWBARE SITE
2.1 LivePartners is een affiliatieprogramma dat gespecialiseerd is in online spellen, met name casino's en sportweddenschappen. LivePartners biedt u een betrouwbare en veilige site. De kwaliteit van onze diensten berust op professionele en gewetensvolle teams.
2.2 De toegang tot de sites van de online spellen, en dus ook tot ons affiliateprogramma dat gespecialiseerd is in online spellen, is strikt verboden voor personen onder de 18 jaar.
2.3 Als partner van online sites voor kansspelen en sportweddenschappen moedigen wij verantwoordelijk spelen aan.
2.4 Om een vertrouwensrelatie met onze klanten op te bouwen, garanderen wij ook de veiligheid van onze site en van uw gegevens wanneer u zich inschrijft als lid van LivePartners.

3. WACHTWOORDBESCHERMING
3.1 Kies een wachtwoord dat uniek is voor u. Het gekozen wachtwoord moet een combinatie van alfanumerieke tekens en speciale tekens zijn. De gebruiker moet dit wachtwoord geheim houden. LivePartners zal namelijk niet aansprakelijk gesteld worden in geval van frauduleus gebruik van de wachtwoorden van de gebruikers.
3.2 In het geval dat u uw wachtwoord verliest, zal het mogelijk zijn om het te veranderen. U kunt ook contact met ons opnemen om uw verloren wachtwoord te ontvangen, met vermelding van de aard van uw verzoek. Wij zullen u uw wachtwoord zo spoedig mogelijk toesturen.

4. AANSPRAKELIJKHEDEN
4.1 LivePartners verbindt zich ertoe u te vergoeden voor elke speler die u naar onze sites verwezen hebt, en die een account in real mode geopend heeft, op voorwaarde dat u, als voorwaarde voor de vergoeding door LivePartners, eerst alle vragen over due diligence van LivePartners tot volle tevredenheid van LivePartners beantwoordt, met inbegrip van het leveren van een bewijs van uw identiteit aan LivePartners tot tevredenheid van LivePartners.
4.2 Elke speler moet diens rekening verifiëren door diens identiteitsbewijs op te sturen. Let op: de CPA wordt alleen uitbetaald voor gevalideerde spelers.
4.3 CPA zal niet uitbetaald worden voor de zelf uitgesloten spelers.
4.4 LivePartners behoudt zich het recht voor de CPA of een Commissie niet uit te betalen als wij misbruik opmerken, inclusief in het geval dat u bonussen of betalingen belooft aan spelers die zich op onze sites registreren.
4.5 LivePartners kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, aantasting of beschadiging van bestanden, noch voor de overdracht van virussen die de computeruitrusting van de gebruiker zouden kunnen infecteren.

5. 'COOKIES'
5.1 Cookies kunnen gebruikt worden als een middel om informatie van een webserver te verzamelen voor de bovenstaande doeleinden na het gebruik van de Website door een klant. Als u zich bij ons registreert, of als u de Website blijft gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies.
5.2 De cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer wordt overgebracht. Deze informatie helpt ons de Website te verbeteren en een superieure en meer gepersonaliseerde dienst te leveren. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn essentieel voor de werking van de Website.
5.3 Indien u reeds op uw computer opgeslagen cookies wenst te verwijderen, of de cookies die uw surfgedrag op de Website bijhouden wenst te stoppen, kunt u dit doen door uw bestaande cookies te verwijderen en/of de privacy-instellingen van uw browser te wijzigen om cookies te blokkeren (dit proces varieert naargelang de browser die u gebruikt). Wilt u meer informatie over hoe u dit kunt doen, ga dan naar www.allaboutcookies.org. Merk op dat het wissen van onze cookies of het uitschakelen van onze toekomstige cookies betekent dat u geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde delen of functies van de Website.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM
'Creatieve werken' worden door het auteursrecht beschermd, aangezien zij origineel zijn. Om die reden is een website, aangezien deze origineel is, een werk dat door het auteursrecht beschermd wordt. Elke reproductie van een creatief werk is illegaal en kan gevolgd worden door disciplinaire maatregelen.

De informatie op deze site wordt beschermd door de internationale wetgeving op het auteursrecht. LivePartners Copyright © 2010-2022 Alle rechten voorbehouden.

7. IMMATERIEEL EIGENDOM
Alle visuele elementen van https://www.livepartners.com/nl-nl/, al dan niet gedeponeerd als handelsmerk, en al dan niet vergezeld van de initialen TM of ® of ©, voor het formaat en de inhoud van alle artikelen, persoverzichten en meer in het algemeen alle informatie op de site, blijven het exclusieve eigendom van LivePartners of van derden met wie LivePartners een overeenkomst heeft die de verspreiding toestaat. De gebruiker heeft niet het recht ze te reproduceren, te verspreiden of meer in het algemeen het recht ze te exploiteren op welke manier dan ook, buiten enige specifieke voorafgaande toestemming van LivePartners.

8. HYPERLINKS
De site www.livepartners.com/nl-nl/ kan vanaf de site links aanbieden naar andere sites, meestal die van zijn partners (surface links, deep links). De sites die hyperlinks sturen zijn, tenzij anders aangegeven, onafhankelijk van de site https://www.livepartners.com/nl-nl/. Deze links houden geen goedkeuring in, noch een partnerschap tussen LivePartners en deze sites. Daarom kan LivePartners niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, de producten, de reclame of de elementen of diensten die op deze sites worden voorgesteld. Voor elke hyperlink, van welke aard ook, die toegang geeft tot de site www.LivePartners.com/nl-nl/e of tot een van zijn pagina's of gegevens, is de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van www.liverpartners.com/nl-nl/.

9. UW RECHTEN EN PLICHTEN
9.1 Als Affiliate moet u op uw site een link naar onze partners plaatsen. Deze link kan de vorm aannemen van banners of links.
9.2 Dit contract geeft u geen exclusiviteit, en wij kunnen dus dezelfde diensten aan verschillende Affiliates aanbieden. Klachten in verband met de betaling kunnen alleen betrekking hebben op de stroom die u genereert en niet op die welke door een derde gegenereerd wordt.
9.3 U kunt de door LivePartners ter beschikking gestelde marketingmiddelen niet wijzigen, tenzij dit vooraf door LivePartners is goedgekeurd. Alleen aan u ter beschikking gestelde banners mogen worden gebruikt.
9.4 U mag alleen, direct of indirect, een Spelersaccount op de Sites openen voor testdoeleinden ('Test Spelersaccounts').  U mag geen stortingen in echt geld doen via een van uw Affiliatie trackers in zulke Testspelerrekeningen. U hebt geen recht, direct of indirect, om geld te verdienen, inclusief enige commissie, met betrekking tot activiteit in de Testspelerrekeningen.  Indien u teststortingen wenst te maken om het systeem te evalueren, moet u contact opnemen met uw rekeningbeheerder.
9.5 U zult geen provisie verdienen op uw eigen Spelersrekening noch op de Spelersrekening van een direct of indirect verwante persoon. Noch u, noch een verbonden persoon namens u heeft recht op een aandeel in de Netto Inkomsten of enige andere vergoeding van LivePartners met betrekking tot deze personen.
9.6 In geval van frauduleus verkeer van uw website, of elke andere directe of indirecte daad of vermoede daad van fraude, inclusief zoals uiteengezet in de paragrafen 9.4 en 9.5 hierboven, behouden wij ons het recht voor om:
(i) uw betalingen in te houden;
(ii) uw Spelers- en/of filiaalrekening te sluiten; en/of (iii) deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen na kennisgeving aan u, zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten en rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst en onder de toepasselijke wetgeving.
9.7 U hebt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de door LivePartners uitgeleende merken te gebruiken, enkel door onze banners op uw site te gebruiken. Deze licentie kan niet worden overgedragen.
9.8 Uw account wordt afgesloten als u onze banner langer dan twee maanden (60 werkdagen) niet op uw website laat zien.
9.9 U moet een verificatieproces doorlopen voordat u een geldig LivePartners-account krijgt en met onze partners kunt werken.
9.10 U mag geen stappen ondernemen om een LivePartners-account te openen, inclusief door een aanvraagformulier in te dienen namens een derde, en u mag een LivePartners-account niet overdragen, toewijzen, verkopen of anderszins van de hand doen aan een derde.
9.11 Alle banners en links moeten gericht zijn op personen die op grond van hun leeftijd rechtmatig mogen deelnemen. Het is verboden banners of links te plaatsen voor personen onder de 18 jaar.
9.12 U erkent dat sommige van onze partners een vergunning hebben van de Gambling Commission (Operators) en gebonden zijn aan de voorwaarden van de Licence Conditions and Code of Practice (LCCP) en de volgende vergunningsdoelstellingen:
- voorkomen dat gokken een bron van misdaad en/of wanorde is, met misdaad of wanorde in verband wordt gebracht en/of wordt gebruikt om misdaad te ondersteunen;
- ervoor zorgen dat gokken op een eerlijke en open manier wordt bedreven;
- kinderen en andere kwetsbare personen beschermen tegen schade of uitbuiting door gokken.
U stemt ermee in en verzekert dat wanneer u zich op Britse spelers richt, uw activiteiten zullen voldoen aan de bovenstaande regelgeving en principes.
Wij zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien wij vernemen dat u zich niet aan deze clausule heeft gehouden.
9.13 U zult alle toepasselijke wetten, beleidslijnen en richtlijnen naleven die door ons aan u meegedeeld worden via onze Site of op een andere manier (inclusief per e-mail) met betrekking tot het witwassen van geld, de opbrengst van misdaden, Privacy, Elektronische Communicatie en alle relevante wetten en industriepraktijken die van toepassing zijn op online marketing, online reclame, en de marketing van online goksites.
Bovendien moet u ervoor zorgen dat alle marketing, reclame en promoties een verwijzing bevatten naar de voorwaarden overeenkomstig de bepaling van de CAP-code, en de LCCP, en de hieronder vermelde formulering:
'begambleaware.org', '18+', 'T&Cs apply'.
Wij zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien wij vernemen dat u deze clausule niet hebt nageleefd.
9.14 U erkent dat onze partners verplicht zijn te voldoen aan informatierapportage en andere verplichtingen vastgesteld door relevante autoriteiten (inclusief maar niet beperkt tot de Kansspelautoriteit, de Nederlandse Kansspelcommissie, de Advertising Standards Authority, en de Information Commissioner's Office). In deze gevallen stemt u ermee in onmiddellijk samen te werken en ons de gevraagde informatie te verstrekken of dergelijke informatie voor ons te verkrijgen en/of ons bij te staan in de mate die vereist is om dergelijke informatie te achterhalen.
9. 15 U zult de Sites marketen en verkeer naar de Sites verwijzen en u zult als enige aansprakelijk zijn voor de inhoud en de wijze van dergelijke marketingactiviteiten, die professioneel, correct en wettig moeten zijn en in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving (met inbegrip van alle wet- en regelgeving met betrekking tot de inhoud en de aard van reclame of marketing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verordeningen inzake privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en, indien u zich op spelers uit het Verenigd Koninkrijk richt, zult u zich ook houden aan de Data Protection Act 2018 en alle andere verwante wetgeving (onder andere: de CAP-code en de LCCP-code).
9.16 U zult in geen geval communicatie sturen naar zelf-uitgesloten spelers. Een lijst van zelf-uitgesloten spelers is beschikbaar zodra u toegang krijgt tot uw account, en het is uw verantwoordelijkheid om deze lijst te bekijken voordat u een marketingcampagne start. Wij zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien wij vernemen dat u zich niet aan deze clausule heeft gehouden.
9.17 U moet een 'unsubscribe'-mogelijkheid (uitschrijven) opnemen in elke Elektronische Communicatie die u verstuurt, en de 'unsubscribe'-mogelijkheid moet alleen voor de door de Affiliate geleverde dienst zijn en mag geen link naar onze Site of een Site van een adverteerder bevatten. Deze 'unsubscribe'-mogelijkheid moet te allen tijde functioneel en operationeel zijn. Er zal in geen geval marketingmateriaal naar uitgeschreven spelers gestuurd worden. Wij zullen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien wij vernemen dat u deze clausule niet nageleefd hebt.
9.18 U verbindt zich ertoe alle toepasselijke richtlijnen, wetten en reglementeringen na te leven die van toepassing zijn op het gebruik van cookies en/of het gebruik, de verwerking, de opslag en de overdracht van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG, ofwel GDPR), de Privacyrichtlijn van de EU en de Richtlijn Elektronische Communicatie, of enige uitvoerende of verwante wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
9.19 Eindgebruikers moeten via een geschikt privacybeleid, of op een andere passende wijze ervan in kennis worden gesteld dat er trackingtechnologie op hun harde schijf zal worden geïnstalleerd wanneer zij op de links klikken. U moet die gebruikers een gemakkelijk te gebruiken mogelijkheid bieden om de installatie van die traceringstechnologie te weigeren.
9.20 Materiaal dat op uw site wordt geplaatst mag niet lasterlijk of anderszins illegaal zijn en dit is uw verantwoordelijkheid. Verder zult u LivePartners en de Sites volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims, schade en onkosten (inclusief, zonder beperking, juridische kosten) die direct of indirect voortvloeien uit de ontwikkeling, de exploitatie, het onderhoud en de inhoud van uw site en voor enig verlies of schade geleden door LivePartners en de Sites of een van haar groepsmaatschappijen wegens schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
9.21 Inactiviteit – Indien er gedurende een ononderbroken periode van 6 maanden geen geverifieerde doorverwezen spelers door het affiliate-account worden geproduceerd, wordt de overeenkomst overeenkomstig 12.1 en 12.2 beëindigd. In het geval dat deze overeenkomst beëindigd wordt, zal de Referral Commission ophouden te lopen vanaf het moment waarop de overeenkomst beëindigd wordt.

10. COMMISSIE
10.1 Bij LivePartners zijn er verschillende commissiemodellen beschikbaar, zoals Revenue Share, CPA, Flat fee of hybride modellen. Neem na uw registratie alstublieft contact op met uw affiliate manager om de details te bespreken. De standaard vergoeding is als volgt:
10.2 Inkomstenaandeel:
Indien een affiliate gedurende een opeenvolgende periode van 3 (drie) maanden geen nieuwe stortende klanten verwijst, behoudt LivePartners zich het recht voor om het bedrag van de revenue share commissie te verlagen tot het standaard commissieplan.
https://www.casino777.nl/

Inkomstenaandeel

Levels Revenue Share
1-5 Eerste Storters per Maand (FTDs) 10%
6-10 Eerste Storters per Maand (FTDs) 15%
11-20 Eerste Storters per Maand (FTDs) 25%
21-50 Eerste Storters per Maand (FTDs) 30%
Meer dan 50 Eerste Storters per Maand (FTDs) 35%

https://www.casino777.nl/

CPA

Levels CPA* Minimum eerste storting Wagering Requirements
1 - 10 Spelers per maand 50 EUR 20 EUR 50 EUR
11 - 20 Spelers per maand 70 EUR 20 EUR 50 EUR
21 en meer 100 EUR 20 EUR 50 EUR


((Y - B + P - C - T - D)*R)Het verschuldigde aandeel uit de inkomsten wordt als volgt berekend:

Y = ( Inzet - Winst)
B = Alle bonuskosten voor de toepasselijke maand
P = (Poker Rake + Toernooikosten)
C = Terugboekingen
T = Eventuele belastingen of heffingen
D = Andere Aftrekposten:
    (i) alle vergoedingen aan derden (waaronder vergoedingen voor softwarelicenties, vergoedingen voor de verwerking van betalingen, alle vergoedingen voor eindgebruikersverificatie en -validering, royalty's voor software en alle vergoedingen voor spelinhoud).
    (ii) eventuele marketingkosten.
    (iii) eventuele administratiekosten.
    (iv) alle andere transactiekosten, (met inbegrip van bankkosten en teruggevorderde charge backs) voor de toepasselijke maand.
    (v) eventuele belasting over de toegevoegde waarde of soortgelijke verplichte betalingen opgelegd door een autoriteit die rechtsbevoegdheid heeft over het bedrijf.

R = Inkomstenaandeelpercentage voor de toepasselijke maand.

11. BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 Een factuur voor het bedrag van uw commissie moet uiterlijk op de 15e van elke maand door ons ontvangen zijn, zodat de betaling aan het eind van dezelfde maand verstuurd kan worden. Facturen die na de 15e verzonden worden, worden niet gegarandeerd nog in dezelfde maand betaald. Aanvaarde betalingswijzen zijn: Bankoverschrijving, Moneybookers/Skrill, PayPal, NETELLER, WebMoney, ecoPayz, iwallet, of Entropay.
11.2 Als uw inkomen lager is dan het minimumbedrag dat nodig is om een betaling te doen, worden uw inkomsten uitgesteld tot de volgende maand en tot het minimumbedrag bereikt is.
11.3 Het minimumbedrag voor betaling via Bankoverschrijving is € 250,00.
11.4 Het minimumbedrag voor betaling via Moneybookers/Skrill, PayPal, NETELLER, WebMoney, ecoPayz, iwallet, of Entropay is € 50,00.
11.5 In geval van een foutieve berekening van het Inkomstenaandeel behoudt LivePartners zich het recht voor om elke fout op elk moment te corrigeren, en om het teveel betaalde door LivePartners terug te vorderen door toekomstige betalingen die u van LivePartners verschuldigd bent te verminderen.

12. VOORWAARDEN VOOR DE BEËINDIGING VAN HET CONTRACT
12.1 Dit contract begint wanneer u uw link op onze site aanmaakt en eindigt wanneer een van beide partijen dit beslist. De beëindiging moet alleen schriftelijk meegedeeld worden en eindigt onmiddellijk.
12.2 Na beëindiging van het contract dient u onze banners van uw site te verwijderen en al uw links te deactiveren. Uw rechten voor licenties vervallen op dezelfde manier.

13. SCHADEVERGOEDING
U zult LivePartners, zijn directeuren, managers, werknemers en vertegenwoordigers verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van elke aansprakelijkheid, verlies, schade en onkosten, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit of verband houden met:
(A) Elke schending door u van een garantie, vertegenwoordiging of bepaling in deze overeenkomst.
(B) Uw verplichtingen en taken in verband met deze overeenkomst.
(C) Uw nalatigheid en alle schade veroorzaakt door schending, door nalatigheid of door het ongeoorloofd gebruik van onze banners en onze affiliate links.

14. FRAUDE
In het geval van een frauduleuze transactie, of een vermoeden van een frauduleuze transactie zoals beschreven in Paragraaf 9.4 en 9.5 door een van uw diensten of spelers, behoudt LivePartners zich het recht voor uw commissie op te schorten en de transactie te annuleren. De verliezen die bij deze frauduleuze handeling worden geleden, komen voor rekening van de affiliate.

15. RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN
15.1 Wij zijn onafhankelijke partijen. Wij zijn niet gebonden door een partnerschap, joint venture, dochteronderneming, franchise, verkoopvertegenwoordiging of groepering van gemeenschappelijk belang.
15.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige indirecte schade, speciaal in verband met uw deelname aan ons Affiliate Programma. Onze verantwoordelijkheid eindigt met de betaling aan u krachtens deze overeenkomst. Alleen onderdelen van deze overeenkomst hebben rechten in deze overeenkomst. De schade en vorderingen zijn beperkt tot marketinginkomsten en directe schade. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele fouten of onderbrekingen in de werking van onze sites, en gevolgen in verband met dit probleem.
15.3 U erkent dat u dit contract gelezen hebt en de voorwaarden ervan aanvaard hebt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud op elk moment te wijzigen.

16. VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT
16.1 De toegang tot deze site kan vanuit verschillende plaatsen en landen in de wereld plaatsvinden. Dit betekent niet dat LivePartners ermee ingestemd heeft zijn diensten of een deel van zijn diensten te verlenen op de plaats of in het land waar u zich bevindt.
16.2 Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en LivePartners over het gebruik van deze site en de inhoud ervan. Als zich een situatie voordoet waarin LivePartners voor een onmogelijke situatie komt te staan waarin zij een van de clausules van dit contract niet kan naleven, zal dat in geen geval beschouwd worden als een annulering van de clausule in kwestie, en het zal LivePartners er niet van weerhouden om op elk moment daarna te eisen dat diezelfde clausule in werking treedt. Wanneer een maatregel ongeldig of ontoepasselijk lijkt, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en de uitvoering van de overige maatregelen van dit contract. Alle ongeldige of ontoepasselijke clausules zullen vervangen worden door clausules die in overeenstemming zijn met de wet en die de ongeldige en ontoepasselijke voorwaarden zo dicht mogelijk benaderen. Alle procedures moeten binnen één (1) jaar na het indienen van een klacht worden ingeleid, anders worden zij geacht te zijn opgegeven.
16.3 Deze Voorwaarden zullen zo geïnterpreteerd worden dat het kader van het geldende Britse recht toegepast en gerespecteerd wordt, zonder verwijzing naar zijn conflicten of keuze van rechtsbepaling.

17. BESTUURSRECHT EN ALGEMENE BEPALINGEN
17.1 De geldigheid, de constructie en de uitvoering van deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales.
17.2 Indien de ene of de andere partij niet in staat is aan enige clausule van dit contract te voldoen, mogen zij de rest van de geciteerde clausules niet negeren. Geen van onze werknemers kan de voorwaarden van dit contract wijzigen of annuleren.
17.3 In geval van overtreding of gevaar voor overtreding van een clausule van dit contract, kunnen de rechten en verplichtingen van de respectieve partijen worden toegepast. Niets in deze overeenkomst kan onze wettelijke voorrechten beperken of aantasten, of anderszins, voor een overtreding of een bekend risico van een overtreding van deze overeenkomst, het is de bedoeling van deze maatregel om aan het licht te brengen dat onze rechten en verplichtingen eerlijk, binnen de wet of op een andere manier moeten worden toegepast.
17.4 Indien sommige bepalingen ontoepasbaar of onwettig zouden worden, zouden die bepalingen alleen in dit specifieke geval ontoepasbaar zijn. In geen geval zou de ongeldigheid van een clausule de overige clausules van dit contract opheffen. Indien van bepaalde clausules zou worden afgezien, moet dit alleen schriftelijk gespecificeerd worden, opdat het geldig kan worden verklaard.
17.5 In geen geval mag u dit contract aan een derde overdragen zonder de voorafgaande toestemming van LivePartners.
17.6 Elke clausule van het contract zal volgens het toepasselijke recht als effectief en geldig worden beschouwd. Indien echter een van deze clausules als nietig of onwettig wordt beschouwd, of indien een andere dergelijke clausule niet van toepassing is, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules van dit contract, noch deze annuleren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2022.

Contact Us

LIVEPARTNERS

483 Green Lanes
London, N13 4BS
United Kingdom

Facturatie en betalingen:

[email protected]

[email protected]